Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Alex Fain (1962)

Les Acariens mésostigmatiques ectoparasites des Serpents.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 38(18):1-149.